कथा – यमुना पराजुली अधिकारी

बाचन – लक्ष्मी लम्साल